MEBBİS Öz Geçmiş Hazırlama Modülü Öğretmenlerin Kullanımına Açıldı

Ana Sayfa » DERS NOTLARI » 2012-2013 11. Sınıf Türk Edebiyatı 137 , 138 , 139 , sayfa soru ve cevapları

2012-2013 11. Sınıf Türk Edebiyatı 137 , 138 , 139 , sayfa soru ve cevapları

2012-2013 11. Sınıf Türk Edebiyatı 137 , 138 , 139 , sayfa soru ve cevapları

 
1 Nisan 2013 Pazartesi 20:51 
Yorum YapYazdır
 
2012-2013 11. Sınıf Türk Edebiyatı 137 , 138 , 139 , sayfa soru ve cevapları

 

Akşam ve güneşin batışı size hangi duyguları çağrıştırır? Akşam ve güneşin batışı, kişiye göre farklı duygular uyandırır. Gündüzün telaşının, koşturmacanın sona erdiği sessizliğin başladığı vakit olarak ifade edilebilir. İnsan hayatının ihtiyarlık dönemi olarak düşünülebilir.

 

1. a. Fecr-i Âtî topluluğu üyesi olan Tahsin Nahit’in aşağıdaki şiirini okuyunuz. Emin Bülent ve Tahsin Nahit’in şiirlerini ahenk yönünden kitabınızda okuduğunuz Elhân-ı Şitâ şiiriyle karşılaştırınız. Tespitlerinizi şiirden sonra verilen tabloya yazınız.
Ahenk Öğeleri Gurbet Geceleri Kamerle Elhan-ı Şita
Aliterasyon “r” sesi “y” sesi “r” sesi
Asonans “a” sesi “e” sesi “a,e” sesleri
Ölçü Aruz Aruz (serbest müstezat) Aruz
Uyak Dalıyor, alçalıyor; tenhası, rüyası vb. genelde tam uyak kullanılmış. Her yer, kamer … Bilmem, mülhem… Uyak kullanılmış Uçuş, kuş… Kelebek, melek… Uyak kullanılmış
b. Gurbet Geceleri şiirinde yabancı kökenli kelimeleri tespit ediniz. Şairin ruh hâlini yansıtan keli­meleri söyleyiniz. Daha sonra şiiri Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedide) şiiriyle dil ve anlatım yönünden karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları tabloya yazınız. Gurbet Geceleri şiirinde yabancı kökenli kelimeler: Tenha, vecd, lâl, esrâr, hüzün, mesâ, sükût, iffet, zul­met, pür memât, gubâr, leyâl, niyâz, şerhâ, nâgah, şeb, hicrân, kasvet, mâh, ziyâ, serâb, mahremiyet, âb, kâruban, ganûde, merkep, zehep

Dil ve Anlatım Sonuç
Gurbet Geceleri Ağır ve süslü bir dil kullanılmış. Genel olarak Servet-i Fünun şiirinin dil ve anlatım özelliklerini yansıtır.  Yeni imgeler var.
Servet-i Fünûn Şiiri Ağır, süslü bir dil. Servet-i Fünun şiirinin dil ve anlatım özellikleri

1.   Gurbet Geceleri şiirini yapı yönünden inceleyiniz. Şiirin yapısıyla ahenk ve söyleyiş biçimi ara­sında nasıl bir uyum olduğunu aşağıya yazınız. Ölçü: Aruz Uyak düzeni: aa,bb,cc,dd….Divan edebiyatındaki mesnevinin uyak düzeni görülüyor ama bu şiir bentler halinde yazılmış, üç bentten oluşuyor. 2.   Okuduğunuz şiirin temasını söyleyiniz. Şiirin teması yalnızlıktır. “Gurbet Gecesi” şiiri, şairin ruh hâlini mi yansıtıyor? Bu açıdan eserle şair arasındaki ilgiyi açıklayınız. Şiirde dış dünyanın tasvirleri (betimeleme) var. Bu betimlemeler öznel yani şairin bakış açısına göre şekillenmiş. Şiirde şairin ruh hali yansıtılmış. Şair yalnız ve üzgündür. 3.   Okuduğunuz şiirde yansıtılan ruh hâlini insanlar ne zaman yaşar? Sizce şair bu şiirde kullandığı sembollerle yalnızlığını ve gurbet gecelerini mi dile getiriyor? Nasıl? Şair kendini yalnız hissetmektedir. Şairi yalnızlaştıran gurbet geceleri değildir. Şair doğadaki manzaralara bakarak hüzünlenmektedir. Asıl yalnızlık şairin ruhundadır. 4.   Emin Bülent ile Tahsin Nahit’in fikrî ve edebî kişiliği hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınız­la paylaşınız. Yorumlama, Güncelleme 1.   Kitabınızdaki iki şiirden hareketle Fecr-i Âtî şiirinin oluşmasını sağlayan zihniyet hakkında bilgi veriniz. Fecr-i Âti şiirinin oluşmasını sağlayan zihniyet: Dönemin siyasi baskıları, sansür Empresyonizm ve sembolizm akımlarının etkisi Batı şiirin etkileri Servet-i Fünun şiirinin etkileri Sanatçıların hayata bakış tarzı Sanatta bireysellik anlayışı 2.   Emin Bülent’in kitabınızdaki şiirinde şairin, gurbet gecelerini nelerle sembolleştirdiğini belirtiniz. Siz olsaydınız yalnızlığınızı, hüzünlü bir anınızı nelerle sembolleştirirdiniz? Açıklayınız. "Çöllerin hüznü, sessizlik, ölü tozlar, eski yaralar, kervanlar, yolcu" gibi kelimelerle gurbet geceleri sembolleştirilmiştir. 3.   “Bu çöllerin ılık akşamlarında güller erir” dizesinde şair “akşamlarla gülleri” niçin bir araya getir­miş olabilir? Düşüncelerinizi açıklayınız. Güneşin batma vaktinde etrafta, gökyüzünde kızıllık hakimdir, güller de kırmızıdır. Şair kızıl renk ile hüznü, karamsarlığı yansıtmak istemiş. Akşam ve gül kelimeleri renk yönünden kırmızıyı çağrıştırıyor. 4.   “Mesâ, bu ufk-u sükûtun sükûn-u iffetidir.” dizesinde akşam, “Sessizlik ufkunun iffeti” diye ifade edilmektedir. Akşamın, sizin için neleri ifade ettiğini açıklayınız. Akşamın gelmesiyle tabiatın sessizliğe bürünmesi dile getirilmiş. Tabi bu sanatlı bir şekilde, imge kullanılarak ifade edilmiş. Değerlendirme 1.   Sembolist şiirin özellikleri nelerdir? Sıralayınız. Sembolizmin özelliklerine bakınız. Googleden sembolizmin özelliklerini aratınız. 2.   Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A.    Fecr-i Âtî şiirinin, sembolik (gizemci) akımın etkisinde kalması B.   Fecr-i Âtî şiirinde Edebiyat-ı Cedide yolunun izlenmesi C.   Emin Bülent’in, Ahmet Haşim’in etkisiyle şiirler yazması D.   Fecr-i Âtî şiirinde “iç ahengin” ön planda bulunması E.   Ahmet Haşim ve Yahya Kemal’in Türk edebiyatında sembolizmin temsilcilerinden olması Cevap: E Açıklama: Fecri Âti şiirinde sembolizmin etkisi görülür. Fecr-i Âti şiiri, birçok yönüyle Servet-i Fünun’un devamı gibidir: Sanat anlayışı, kullanılan nazım biçimleri, dilinin ağır olması gibi. E şıkkında ifade edilen Yahya Kemal’in sembolizmin temsilcisi olması yanlıştır. Yahya Kemal, daha çok parnasizmden etkilenmiştir. 3.   Fecr-i Âtî topluluğunun edebiyatımızdaki yeri ve değeri nedir? Açıklayınız. 4.   Fecr-i Âtî topluluğuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden bir grup oluşturulursa hangisi dışarıda kalır? A.   Şiirde anlam açıklığına karşı olmaları B.   Akşam saatleri, mehtap, yarı karanlık ortamların şiirlerine dekor olması C.   Duygularını, yeni ve değişik sembollerle anlatmaları D.  “Sanat toplum içindir.” anlayışını esas almaları E.   Savundukları görüşün öncüsünün Charles Baudlaire (Çarls Bodler) olması Cevap: D

III. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları

1.     Aşağıdakilerden hangisinde Servet-i Fünûn şairlerinden biri verilmiştir? A)  Ahmet Haşim B)   Tevfik Fikret C)  Yahya Kemal Beyatlı D)  Abdülhak Hamit Tarhan E)   Mehmet Akif Ersoy Cevap: B 2.     Aşağıdakilerden hangisi, Fecr-i Âtî Toplulu­ğunun özelliklerinden biri değildir? A)   Sanat için sanat görüşü benimsenmiştir. B)   Serbest müstezat biraz daha serbestleştirilmiştir. C)   Özellikle roman ve hikâye türlerinde örnekler verilmiştir. D)   Sembolik şiirin güzel örnekleri yazılmıştır. E)    Servetifünun Batı’yı taklit etmekle suçlanmıştır. CEVAP: C 3.     “Türk romanında gerçek konuşma onunla başlar. (...) Eserlerindeki kahramanlar doğal çevrelerindeymiş gibi yaşarlar. Gerçi biraz fazla açılır, saçılır, dökülürler fakat yaşarlar. Edebiyatımıza sokak onunla girmiştir.” Yukarıda tanıtılan, Türk edebiyatının en ünlü ro­mancısı, aşağıdakilerden hangisidir? A)  Ahmet Mithat Efendi B)   Peyami Safa C)  Yakup Kadri Karaosmanoğlu D)  Hüseyin Rahmi Gürpınar E)   Mehmet Rauf CEVAP: D 4. “İtalya’dan Fransa’ya, oradan da bütün dünyaya yayılmıştır. Dante ‘İlahi Komedya’yı bu nazım biçi­miyle yazmıştır. Üçer dizelik bentlerden oluşur. Kafiyelenişi ‘aba, bcb, cdc, ..d’ şeklindedir. Bizde Serveti Fünûn Döneminden sonra denenmiştir.” Bu parçada anlatılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? A)  Terzarima B)  Triyole C)   Tragedya D)   Sone E)   Balad CEVAP: A 5.     Aşağıdakilerden hangisi Servetifünuncuların şiir özelliklerinden biri değildir? A)   Kafiyede, şekilden çok, ses benzerliğine önem verme B)   Konu birliğine, bütün güzelliğine önem verme C)  Nazmı nesre yaklaştırma D)  Konuyla vezin arasında bir ahenk ilgilisi arama E)   Herkesin anlayabileceği bir dil kullanma CEVAP: E 6.    “Servet-i Fünûncuların sanatlı söyleyişlerinden hoşlanmadığını ifade ederek Sabah gazetesinde ‘De­kadanlar’ makalesi yayımladı. Bir süre sonra yazdığı ‘Teslim-i Hakikat’ makalesinde ise Servet-i Fünûn’un edebiyatımız için değerini anlattı.” Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisi­dir? A)  Ziya Paşa B)   Ali Ekrem Bolayır C)   Ahmet Mithat Efendi D)  Namık Kemal E)   Muallim Naci CEVAP: C 7.     • Servet-i Fünûn Edebiyatı, II.Abdülhamit’in baskıcı döneminde oluşmuş ve sona er­miştir. •   Servet-i Fünûn Edebiyatında öykü ve romanda Fransız edebiyatı örnek olmuştur. •   Mai ve Siyah romanı modern Türk roma­nının ilk örneklerinden biridir. 8.     Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( Y) Servet-i Fünûn Dönemi romanlarında, olaylar ge­nellikle İstanbul dışında geçer. (D ) Servet-i Fünûn Dönemi şiirlerinde aruz ölçüsü kullanılmıştır. (D ) Mensur şiir örneklerine ilk kez Servet-i Fünûn Döneminde rastlanır. (Tanzimat edebiyatı döneminde mensur şiir denemeleri olduğunu unutmayalım. ( D) Fecr-i Âtî Dönemi sanatçıları “Sanat şahsi ve muhteremdir.” anlayışını savunmuşlardır. 9.  1909’da Fecr-i Âtî topluluğuna katıldı. Bu toplulu­ğun dağılmasından sonra şiirler yazmayı sürdürdü. Şiir­lerin hepsi de aruzla yazılmıştır. Aşk ve doğa temalarını işlediği, sembolizm akımı anlayışına uygun olarak yazdı­ğı şiirlerinde hayale ve müziğe büyük önem verdi. Güçlü şiirleri yanında, değişik konuları yoğun bir dille anlatan fıkraları da vardır. Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisi­dir? A)  Ahmet Haşim B)   Cenap Şehabettin C)   Süleyman Nazif D)  Faruk Nafiz Çamlıbel E)   Yahya Kemal Beyatlı (1989-ÖYS) CEVAP: A
 
1 Nisan 2013 Pazartesi 20:51 
Yorum YapYazdır
 
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1315 - Morgarten Çarpışmasında İsviçreliler Habsburg Hanedanına karşı zafer kazandılar.
1638 - Osmanlı ordusu Bağdat'ı kuşatmaya başladı.
1889 - Brezilya'da monarşi devrildi ve cumhuriyet kuruldu.
1920 - Milletler Cemiyeti'nin ilk toplantısı İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapıldı.
1937 - Dersim Harekatı ilk adımı tamamlandı.Dersim İsyanı lideri Seyit Rıza ve 6 arkadaşı Tunceli'de idam edildi.
1942 - İki fiyatlı ekmek satışına başlandı. Memurlar 14, halk 27 kuruştan ekmek alacak.
1956 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi kuruldu.
1960 - Nükleer silah taşıyan ilk denizaltı USS George Washington, Güney Carolina Charleston'da suya indirildi.
1967 - Kıbrıs'ta üç Türk köyüne saldırarak işgal eden Rum tedhişçiler, 28 Türk'ü öldürdü, 200'ün üzerinde Türk kayboldu. Olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları ile durumu değerlendirdi.
1969 - Vaşington D.C.'de çeyrek milyon kişi Vietnam Savaşı'na karşı gösteri yaptı.
1971 - Intel şirketi Dünyanın ilk ticari tek çipli mikroişlemcisi olan 4004'ü satışa sundu.
1975 - İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu kuruldu.
1977 - Türk atleti Veli Ballı, Pakistan'da yapılan Uluslararası Atletizm Yarışmaları'nda Maraton dalında birinci oldu.
1979 - Yunan şilebi Evrenia ile Haydarpaşa mendireği açıklarında çarpışan Rumen tankeri İndependenta'nın infilak etmesi sonucu 51 Rumen denizci öldü.
1983 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi.
1988 - Başbakan Turgut Özal, Türkiye'nin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.
1995 - Türkiye Millî Futbol Takımı İsveç'le berabere kaldı. Böylece, ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanıldı.
2000 - Manisa'da 16 gence işkence iddiasıyla üçüncü kez yargılanan polislere 5 ila 10 yıl arasında ceza verildi. Polisler, ilk iki yargılamada beraat etmişlerdi.
2003İstanbul'da - Neve Şalom Sinagogu ve Beth İsrael Sinagogu'na cumartesi duası sırasında eş zamanlı intihar saldırılarında bulunuldu; 25 kişi öldü.bkn: 2003 İstanbul Saldırıları
2007Yazar - Ahmet Altan'ın genel yayın yönetmenliğinde ve Düşünmek taraf olmaktır sloganı ile yayınlanan günlük Taraf gazetesi yayına başladı.
 
 
Kurumsal

İçerik

EĞİTİM

KPSS

MEMUR

Yukarı Çık