Cemre ne zaman düşer? 2019 cemre düşme tarihleri

Ana Sayfa » DERS NOTLARI » 2012-2013 11. Sınıf Türk Edebiyatı 137 , 138 , 139 , sayfa soru ve cevapları

2012-2013 11. Sınıf Türk Edebiyatı 137 , 138 , 139 , sayfa soru ve cevapları

2012-2013 11. Sınıf Türk Edebiyatı 137 , 138 , 139 , sayfa soru ve cevapları

 
1 Nisan 2013 Pazartesi 20:51 
Yorum YapYazdır
 
2012-2013 11. Sınıf Türk Edebiyatı 137 , 138 , 139 , sayfa soru ve cevapları

 

Akşam ve güneşin batışı size hangi duyguları çağrıştırır? Akşam ve güneşin batışı, kişiye göre farklı duygular uyandırır. Gündüzün telaşının, koşturmacanın sona erdiği sessizliğin başladığı vakit olarak ifade edilebilir. İnsan hayatının ihtiyarlık dönemi olarak düşünülebilir.

 

1. a. Fecr-i Âtî topluluğu üyesi olan Tahsin Nahit’in aşağıdaki şiirini okuyunuz. Emin Bülent ve Tahsin Nahit’in şiirlerini ahenk yönünden kitabınızda okuduğunuz Elhân-ı Şitâ şiiriyle karşılaştırınız. Tespitlerinizi şiirden sonra verilen tabloya yazınız.
Ahenk Öğeleri Gurbet Geceleri Kamerle Elhan-ı Şita
Aliterasyon “r” sesi “y” sesi “r” sesi
Asonans “a” sesi “e” sesi “a,e” sesleri
Ölçü Aruz Aruz (serbest müstezat) Aruz
Uyak Dalıyor, alçalıyor; tenhası, rüyası vb. genelde tam uyak kullanılmış. Her yer, kamer … Bilmem, mülhem… Uyak kullanılmış Uçuş, kuş… Kelebek, melek… Uyak kullanılmış
b. Gurbet Geceleri şiirinde yabancı kökenli kelimeleri tespit ediniz. Şairin ruh hâlini yansıtan keli­meleri söyleyiniz. Daha sonra şiiri Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedide) şiiriyle dil ve anlatım yönünden karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları tabloya yazınız. Gurbet Geceleri şiirinde yabancı kökenli kelimeler: Tenha, vecd, lâl, esrâr, hüzün, mesâ, sükût, iffet, zul­met, pür memât, gubâr, leyâl, niyâz, şerhâ, nâgah, şeb, hicrân, kasvet, mâh, ziyâ, serâb, mahremiyet, âb, kâruban, ganûde, merkep, zehep

Dil ve Anlatım Sonuç
Gurbet Geceleri Ağır ve süslü bir dil kullanılmış. Genel olarak Servet-i Fünun şiirinin dil ve anlatım özelliklerini yansıtır.  Yeni imgeler var.
Servet-i Fünûn Şiiri Ağır, süslü bir dil. Servet-i Fünun şiirinin dil ve anlatım özellikleri

1.   Gurbet Geceleri şiirini yapı yönünden inceleyiniz. Şiirin yapısıyla ahenk ve söyleyiş biçimi ara­sında nasıl bir uyum olduğunu aşağıya yazınız. Ölçü: Aruz Uyak düzeni: aa,bb,cc,dd….Divan edebiyatındaki mesnevinin uyak düzeni görülüyor ama bu şiir bentler halinde yazılmış, üç bentten oluşuyor. 2.   Okuduğunuz şiirin temasını söyleyiniz. Şiirin teması yalnızlıktır. “Gurbet Gecesi” şiiri, şairin ruh hâlini mi yansıtıyor? Bu açıdan eserle şair arasındaki ilgiyi açıklayınız. Şiirde dış dünyanın tasvirleri (betimeleme) var. Bu betimlemeler öznel yani şairin bakış açısına göre şekillenmiş. Şiirde şairin ruh hali yansıtılmış. Şair yalnız ve üzgündür. 3.   Okuduğunuz şiirde yansıtılan ruh hâlini insanlar ne zaman yaşar? Sizce şair bu şiirde kullandığı sembollerle yalnızlığını ve gurbet gecelerini mi dile getiriyor? Nasıl? Şair kendini yalnız hissetmektedir. Şairi yalnızlaştıran gurbet geceleri değildir. Şair doğadaki manzaralara bakarak hüzünlenmektedir. Asıl yalnızlık şairin ruhundadır. 4.   Emin Bülent ile Tahsin Nahit’in fikrî ve edebî kişiliği hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınız­la paylaşınız. Yorumlama, Güncelleme 1.   Kitabınızdaki iki şiirden hareketle Fecr-i Âtî şiirinin oluşmasını sağlayan zihniyet hakkında bilgi veriniz. Fecr-i Âti şiirinin oluşmasını sağlayan zihniyet: Dönemin siyasi baskıları, sansür Empresyonizm ve sembolizm akımlarının etkisi Batı şiirin etkileri Servet-i Fünun şiirinin etkileri Sanatçıların hayata bakış tarzı Sanatta bireysellik anlayışı 2.   Emin Bülent’in kitabınızdaki şiirinde şairin, gurbet gecelerini nelerle sembolleştirdiğini belirtiniz. Siz olsaydınız yalnızlığınızı, hüzünlü bir anınızı nelerle sembolleştirirdiniz? Açıklayınız. "Çöllerin hüznü, sessizlik, ölü tozlar, eski yaralar, kervanlar, yolcu" gibi kelimelerle gurbet geceleri sembolleştirilmiştir. 3.   “Bu çöllerin ılık akşamlarında güller erir” dizesinde şair “akşamlarla gülleri” niçin bir araya getir­miş olabilir? Düşüncelerinizi açıklayınız. Güneşin batma vaktinde etrafta, gökyüzünde kızıllık hakimdir, güller de kırmızıdır. Şair kızıl renk ile hüznü, karamsarlığı yansıtmak istemiş. Akşam ve gül kelimeleri renk yönünden kırmızıyı çağrıştırıyor. 4.   “Mesâ, bu ufk-u sükûtun sükûn-u iffetidir.” dizesinde akşam, “Sessizlik ufkunun iffeti” diye ifade edilmektedir. Akşamın, sizin için neleri ifade ettiğini açıklayınız. Akşamın gelmesiyle tabiatın sessizliğe bürünmesi dile getirilmiş. Tabi bu sanatlı bir şekilde, imge kullanılarak ifade edilmiş. Değerlendirme 1.   Sembolist şiirin özellikleri nelerdir? Sıralayınız. Sembolizmin özelliklerine bakınız. Googleden sembolizmin özelliklerini aratınız. 2.   Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A.    Fecr-i Âtî şiirinin, sembolik (gizemci) akımın etkisinde kalması B.   Fecr-i Âtî şiirinde Edebiyat-ı Cedide yolunun izlenmesi C.   Emin Bülent’in, Ahmet Haşim’in etkisiyle şiirler yazması D.   Fecr-i Âtî şiirinde “iç ahengin” ön planda bulunması E.   Ahmet Haşim ve Yahya Kemal’in Türk edebiyatında sembolizmin temsilcilerinden olması Cevap: E Açıklama: Fecri Âti şiirinde sembolizmin etkisi görülür. Fecr-i Âti şiiri, birçok yönüyle Servet-i Fünun’un devamı gibidir: Sanat anlayışı, kullanılan nazım biçimleri, dilinin ağır olması gibi. E şıkkında ifade edilen Yahya Kemal’in sembolizmin temsilcisi olması yanlıştır. Yahya Kemal, daha çok parnasizmden etkilenmiştir. 3.   Fecr-i Âtî topluluğunun edebiyatımızdaki yeri ve değeri nedir? Açıklayınız. 4.   Fecr-i Âtî topluluğuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden bir grup oluşturulursa hangisi dışarıda kalır? A.   Şiirde anlam açıklığına karşı olmaları B.   Akşam saatleri, mehtap, yarı karanlık ortamların şiirlerine dekor olması C.   Duygularını, yeni ve değişik sembollerle anlatmaları D.  “Sanat toplum içindir.” anlayışını esas almaları E.   Savundukları görüşün öncüsünün Charles Baudlaire (Çarls Bodler) olması Cevap: D

III. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları

1.     Aşağıdakilerden hangisinde Servet-i Fünûn şairlerinden biri verilmiştir? A)  Ahmet Haşim B)   Tevfik Fikret C)  Yahya Kemal Beyatlı D)  Abdülhak Hamit Tarhan E)   Mehmet Akif Ersoy Cevap: B 2.     Aşağıdakilerden hangisi, Fecr-i Âtî Toplulu­ğunun özelliklerinden biri değildir? A)   Sanat için sanat görüşü benimsenmiştir. B)   Serbest müstezat biraz daha serbestleştirilmiştir. C)   Özellikle roman ve hikâye türlerinde örnekler verilmiştir. D)   Sembolik şiirin güzel örnekleri yazılmıştır. E)    Servetifünun Batı’yı taklit etmekle suçlanmıştır. CEVAP: C 3.     “Türk romanında gerçek konuşma onunla başlar. (...) Eserlerindeki kahramanlar doğal çevrelerindeymiş gibi yaşarlar. Gerçi biraz fazla açılır, saçılır, dökülürler fakat yaşarlar. Edebiyatımıza sokak onunla girmiştir.” Yukarıda tanıtılan, Türk edebiyatının en ünlü ro­mancısı, aşağıdakilerden hangisidir? A)  Ahmet Mithat Efendi B)   Peyami Safa C)  Yakup Kadri Karaosmanoğlu D)  Hüseyin Rahmi Gürpınar E)   Mehmet Rauf CEVAP: D 4. “İtalya’dan Fransa’ya, oradan da bütün dünyaya yayılmıştır. Dante ‘İlahi Komedya’yı bu nazım biçi­miyle yazmıştır. Üçer dizelik bentlerden oluşur. Kafiyelenişi ‘aba, bcb, cdc, ..d’ şeklindedir. Bizde Serveti Fünûn Döneminden sonra denenmiştir.” Bu parçada anlatılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? A)  Terzarima B)  Triyole C)   Tragedya D)   Sone E)   Balad CEVAP: A 5.     Aşağıdakilerden hangisi Servetifünuncuların şiir özelliklerinden biri değildir? A)   Kafiyede, şekilden çok, ses benzerliğine önem verme B)   Konu birliğine, bütün güzelliğine önem verme C)  Nazmı nesre yaklaştırma D)  Konuyla vezin arasında bir ahenk ilgilisi arama E)   Herkesin anlayabileceği bir dil kullanma CEVAP: E 6.    “Servet-i Fünûncuların sanatlı söyleyişlerinden hoşlanmadığını ifade ederek Sabah gazetesinde ‘De­kadanlar’ makalesi yayımladı. Bir süre sonra yazdığı ‘Teslim-i Hakikat’ makalesinde ise Servet-i Fünûn’un edebiyatımız için değerini anlattı.” Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisi­dir? A)  Ziya Paşa B)   Ali Ekrem Bolayır C)   Ahmet Mithat Efendi D)  Namık Kemal E)   Muallim Naci CEVAP: C 7.     • Servet-i Fünûn Edebiyatı, II.Abdülhamit’in baskıcı döneminde oluşmuş ve sona er­miştir. •   Servet-i Fünûn Edebiyatında öykü ve romanda Fransız edebiyatı örnek olmuştur. •   Mai ve Siyah romanı modern Türk roma­nının ilk örneklerinden biridir. 8.     Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( Y) Servet-i Fünûn Dönemi romanlarında, olaylar ge­nellikle İstanbul dışında geçer. (D ) Servet-i Fünûn Dönemi şiirlerinde aruz ölçüsü kullanılmıştır. (D ) Mensur şiir örneklerine ilk kez Servet-i Fünûn Döneminde rastlanır. (Tanzimat edebiyatı döneminde mensur şiir denemeleri olduğunu unutmayalım. ( D) Fecr-i Âtî Dönemi sanatçıları “Sanat şahsi ve muhteremdir.” anlayışını savunmuşlardır. 9.  1909’da Fecr-i Âtî topluluğuna katıldı. Bu toplulu­ğun dağılmasından sonra şiirler yazmayı sürdürdü. Şiir­lerin hepsi de aruzla yazılmıştır. Aşk ve doğa temalarını işlediği, sembolizm akımı anlayışına uygun olarak yazdı­ğı şiirlerinde hayale ve müziğe büyük önem verdi. Güçlü şiirleri yanında, değişik konuları yoğun bir dille anlatan fıkraları da vardır. Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisi­dir? A)  Ahmet Haşim B)   Cenap Şehabettin C)   Süleyman Nazif D)  Faruk Nafiz Çamlıbel E)   Yahya Kemal Beyatlı (1989-ÖYS) CEVAP: A
 
1 Nisan 2013 Pazartesi 20:51 
Yorum YapYazdır
 
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1547 - VI. Edward, İngiltere kralı oldu.
1622 - Genç Osman olarak da bilinen II. Osman katledildi.
1833 - Mısır'da çıkan isyanın bastırılması için Rus Filosu İstanbul'a geldi.
1835 - Şili'nin Concepción şehri depremle yerle bir oldu.
1872 - Metropolitan Museum of Art, New York'ta açıldı.
1887 - Almanya, İtalya ve Avusturya arasında 'Üçler Paktı' imzalandı.
1914 - İstanbul'da ilk elektrikli tramvay sefere başladı.
1919 - Afganistan'da Emir Habibullah Han'ın katledilmesi üzerine yerine geçen Amanullah Han, ülkesinin bağımsızlığını ilan etti.
1921 - "Mahşerin Dört Atlısı" filmi gösterime girdi. Başrolde Rudolph Valentino oynuyor.
1928 - İstanbul'da "Vatandaşları Türkçe konuşmaya teşvik" toplantısı yapıldı.
1930 - Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu kabul edildi.
1938 - Adolf Hitler, Çekoslovakya ve Avusturya'daki Almanlar için kendi geleceklerini belirleme hakkı istedi.
1939 - Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 'İlköğretim' dergisinin ilk sayısı çıktı.
1941 - Yahudiler için transit vizesine ilişkin talimatname yayınlandı.
1944 - II. Dünya Savaşı: ABD bombardıman uçakları Nazi uçak üretim merkezlerini bombalıyor.
1947 - 5018 sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun ile Türkiye'de ilk kez sendikalara, özel bir kanun ile kurulma hakkı tanındı.
1962 - Astronot John Glenn, Friendship 7 uzay aracının içinde dünya etrafında 3 defa döndü. Olay 4 saat, 55 dakika sürdü.
1965 - Suat Hayri Ürgüplü'nün başkanlığında AP, CKMP, YTP ve MP'nin katılımıyla oluşan dördüncü koalisyon hükümeti kuruldu. Yeni hükümette AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, başbakan yardımcısı olarak görev aldı.
1968 - Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Çetin Altan ve Yunus Koçak 1968 yılında bugün Meclis'te Adalet Parti'lilerin saldırısına uğradılar.
1970 - Boğaziçi Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel tarafından törenle atıldı. Üç yılda tamamlanan köprü, 29 Ekim 1973'te açıldı.
1971 - Uganda'da İdi Amin kendini devlet başkanı ilan etti.
1975 - İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı İstanbul Elektrik Tünel Tramvay İşletmesi (İETT) grevini yasakladı.
1976 - Türkiye'deki 23 Amerikan üssünde grev kararı alındı.
1983 - British Petrol Şirketi, Türkiye'deki petrol arama faaliyetini durdurdu.
1990 - Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın müdahaleleri nedeniyle görevinden istifa etti. Mesut Yılmaz'ın Anavatan Partisi (ANAP) genel başkanlığını hedeflediği söyleniyor.
1991 - Slovenya Parlamentosu Yugoslavya devletinin dağıtılmasını önerdi.
1992 - İstanbul Ticaret Odası'na bırakılan çanta içindeki saatli bombanın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
1992 - Vergi affı yasalaştı. Askerlik süresinin 12 aya indirilmesini öngören tasarı kabul edildi.
2001 - 7.3 milyar doların Merkez Bankası'na geri döndüğü açıklanırken, repo faizleri yüzde 3 binleri gördü. Fischer ve Deppler Başbakan ile yeniden birarayla geldi.
2002 - Mısır'da bir trende meydana gelen yangında 370 kişi öldü.
2003 - ABD'nin Rhode Island eyaletinde bir gece klubünde çıkan yangında 100 kişi öldü.
2004 - Fenerbahçe hisseleri İMKB'de işlem görmeye başladı.
 
 
Kurumsal

İçerik

EĞİTİM

KPSS

MEMUR

Yukarı Çık