MEB'den tüm öğretmenlere e mail adresi

Ana Sayfa » EĞİTİM » MEB'den sınav görevlendirmeleri ve ücret ödemeleri konusunda açıklama

MEB'den sınav görevlendirmeleri ve ücret ödemeleri konusunda açıklama

MEB'den sınav görevlendirmeleri ve ücret ödemeleri konusunda açıklama

 
29 Ocak 2019 Salı 14:16 
Yorum YapYazdır
 
MEB'den sınav görevlendirmeleri ve ücret ödemeleri konusunda açıklama

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezi sistem sınavlarında görev alacak personelden salon görevlileri MEBBIS Sistemi üzerinden yapılan başvuru ve onay işlemi ile belirlenmekte, bu işlem sonunda eksik kalan görevliler ve diğer sınav görevliler ilgili milli eğitim müdürlükleri tarafından valilik/kaymakamlık oluru ile yapılan resen görevlendirmeler ile belirlenmektedir.

Görevin ifa edilip edilmediğinin kontrol edilmesi, görevlilere ait bilgilerin MEBBIS, MSS Ücret Tahakkuk ve KBS Sistemine veri giriş işlemlerinin yapılması işlemleri ilgili bina yöneticileri ile milli eğitim müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılmaktadır.

Ancak; son zamanlarda yapılan merkezi sistem sınavlarında görev alan personele yönelik kimlik bilgisi/IBAN Numarası güncellenmesi veya değişikliği, Merkezi Sistem Sınavları Ücret Tahakkuk veya KBS Sistemine veri giriş işleminin yapılmaması veya hatalı giriş yapılması konularındaki talep yazılarınız Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir.

Bahsi geçen konular ile ilgili olarak nasıl işlem tesis edileceği, daha önce Genel Müdürlüğümüzce yazılan yazılar, düzenlenen hizmet içi eğitim, seminer ve çalıştaylarda belirtilmiş olmasına rağmen aynı içerikli yazıların gönderilmesi üzerine aşağıda belirtilen hususların tekraren açıklanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

İşte bakanlıkça yapılan açıklamalar;

1-EKSİK BİLGE VE BELGE GÖNDERİLMESİ

Merkezi sistem sınavlarında görev alan ancak; milli eğitim müdürlüklerince MEBBIS modüllerinde işlem yapılmayan veya hatalı işlem yapılan personele ait dilekçeler doğrudan Genel Müdürlüğe gönderilerek dilekçe sahibinin beyanına göre ücret ödenmesi istenmektedir.

Valilik/kaymakamlık oluru veya MEBBIS tarafından görevlendirilen personelin, mahallinde görevi ifa edip etmediğinin Genel Müdürlüğümüzce veya Döner Sermaye İşletmesince tespiti yapılamayacağı gibi, personelin beyanı ile ücret ödenmesi de mümkün değildir.

Böyle bir durum ile karşılaşıldığında; personelin adı, soyadı, TC. kimlik numarası, görevlendirme oluru, ıslak imzalı sirküleri ile birlikte ilgili milli eğitim müdürlüğü görüşü ve talebin DYS üzerinden Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine iletilmesi gerekmektedir.

2-KİMLİK BİLGİSİ VE IBAN NUMARASI HATALARI İLE İLGİLİ TALEPLER

Merkezi sistem sınavlarında görev alan ancak; kimlik bilgileri veya IBAN numarasında eksiklik veya hatalı olması sebebiyle sınav ücretini alamayan personele ait bu bilgilerin Genel Müdürlüğümüzce düzeltilerek ve sınav ücretinin ödenmesi talep edilmektedir.

Genel Müdürlüğümüzün MEBBIS modüllerinde personel özlük, kimlik, iletişim bilgileri ile IBAN numarası güncelleme gibi bir görevi ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Personel kendisine ait bilgileri kontrol etmek, yetkisinde olan bilgileri güncellemek, yetkisinde olmayan bilgilerin düzeltilmesi için ilgili birimlere müracaat etmekle yükümlüdür. Ayrıca milli eğitim müdürlükleri bünyesinde görev yapan MEBBIS yöneticileri de personele ait bu bilgileri güncelleme yetkisine sahiptir.

Böyle bir durum ile karşılaşıldığında; Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi tarafından MSS ücret tahakkuk programına tanımlanan "Ödemesi Geri Dönmüş Personel İçin İşlem" ekranından personele ait sınav görev ücret girişi ilgili il milli eğitim müdürlüğü tarafından yeniden yapılabileceğinden ayrıca bir yazışmaya gerek yoktur.

3-MEBBİS / SINAV İŞLEMLERİNDE YAPILAN HATALAR İLE İLGİLİ TALEPLER

Merkezi sistem ile yapılan sınavlarda görev alan bina ve salon görevlilerine ait göreve geldi/gelmedi bilgilerinin zamanında sisteme işlenmemesi nedeniyle birçok personelin görev yasaklı duruma düştüğü ve sınav görev ücretini alamadığı Genel Müdürlüğümüze ulaşan resmi yazı ve dilekçelerden anlaşılmaktadır.

Döner Sermaye İşletmesi ücret ödeme sistemi gereğince "sınav tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde" görevli personele ait veri girişlerinin MEBBIS sınav işlemleri ve MSS ücret tahakkuk modüllerine girişlerinin yapılması gerekmektedir. Ancak uygulamada belirtilen "sınav tarihinden itibaren en geç on gün" ibaresinin "sınavdan sonraki onuncu gün" olarak algılandığı, işlem yapmak için son güne kadar beklenildiği, son gün oluşan olumsuzluklar nedeniyle işlem yapılmadığı veya hatalı işlem yapılarak personelin mağdur edildiği, oluşan sorunların çözümü için Genel Müdürlüğümüze müracaat edildiği anlaşılmaktadır.

Sınavlarda; bina ve salon görevlilerine ait geldi/gelmedi bilgilerinin MEBBIS modüllerine sınav günü işlenmesi, ücret tahakkuk işlemlerine sınavdan sonraki ilk iş günü başlanılması, milli eğitim müdürlüğü yetkili personeli tarafından okullara ait veri girişlerinin yapılıp yapılmadığının kontrol edildikten sonra il/ilçe onay işleminin tamamlanması yaşanan sorun ve mağduriyetleri engelleyecektir.

MEBBİS / Sınav işlemleri modüllerine süresinde yapılmayan veri girişleri nedeniyle ödenmeyen sınav görev ücretleri için Genel Müdürlüğümüz veya Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca ek süre verilerek ilgili bina yöneticileri veya milli eğitim müdürlüklerinin veri giriş işlemlerini tamamlamaları sağlanmakta ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesince sınav görev ücretleri ödenmektedir.

Bu işlemler hakkındaki taleplerin yukarıda belirtilen üç kuruma DYS üzerinden dağıtımlı olarak yapılması işlem süresini kısaltacaktır.

4- KBS ÖDEMESİ YAPILAN SINAVLAR VE GÖREVLER İLE İLGİLİ TALEPLER

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Açık Öğretim Kurumları, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavları ile sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan sınavlarda görevlendirilen;

1-Bina yöneticileri,

2-Bina yönetici yardımcıları,

3-Salon başkanları,

4-Gözetmenler,

5-Yedek gözetmenler ile

6-Yardımcı engelli gözetmenlerin,

Sınav görev ücretleri, Kamu Harcama Ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden ödenmektedir.

Genel Müdürlüğümüzün KBS Sistemine veri girişi yapmak, hatalı veri girişini düzeltmek, ücretlerin ödenmesi ile ilgili bir görevi ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

KBS Sisteminden sınav ücreti ödenen sınavlar ve görevlerde milli eğitim müdürlüklerince gerçekleştirilen veri giriş işlemlerinin zamanında ve eksiksiz yapılması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili taleplerin, ödemeyi gerçekleştiren il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından çözümlenmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda engelli adaylar tek kişilik salonlarda sınava alınmaktadır. Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 24.maddesi gereğince engelli salonlarında görev alan yardımcı engelli gözetmenlerinin görevi "soruların okunması ve/veya adayların kodlama işlemleri için yardımcı verilmesi uygun görülen engelli adaylara nezaret eden sınav görevlileri" olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle yardımcı engelli gözetmen ücreti alabilmek için soruların okunması ve kodlama işinin fiilen yapılmış olması gerekmektedir. Engelli adayların bulunduğu salonlarda görev yapan görevliler için fiilen görevin yapılıp yapılmadığına dikkat edilerek yersiz ödemelere ve kamu zararı oluşmasına meydan verilmemesi gerekmektedir.

5-EMNİYET GÖREVLİLERİNİN UNUTULAN SINAV ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ TALEPLER

Döner Sermaye İşletmesi ücret ödeme sistemi gereğince "sınav tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde" görevli personele ait veri girişlerinin MSS ücret tahakkuk modüllerine girişlerinin yapılması gerekmektedir.

Sınavlarda görev alan emniyet görevlilerine ait bilgilerinin ücret tahakkuk işlemlerine sınavdan sonraki ilk iş günü başlanması, görevli personele ait kimlik ve IBAN numarası bilgilerinin ilgili görevlendirme onayı ile kontrol edilerek yapılması yaşanan sorun ve mağduriyetleri engelleyecektir.

Buna rağmen hatalı işlem yapılan personel için, görevlendirme oluru, ıslak imzalı sirküler ile birlikte ilgili milli eğitim müdürlüğünce DYS üzerinden Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine iletilmesi gerekmektedir.

6- GÖREV YASAĞI EKLEME/KALDIRMA İŞLEMLERİ

İlgi (b) Olur gereğince, görev yasağı ekleme/kaldırma işlemlerinin aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

1-Taşra teşkilatında çalışan personel için görev yasağı ekleme/kaldırma işlemlerinin ilgili il milli eğitim müdürlükleri tarafından ve DYS üzerinden yapılacaktır,

2-Görev yasağı alan personel mazereti ile birlikte sınav tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ilgili milli eğitim müdürlüğüne dilekçe ve varsa mazeret belgesiyle müracaat edecektir. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır,

3-Görev yasağı ekleme/kaldırma işlemlerinde, personelin beyanı ve sunduğu belgeler incelenerek mahallinde gerektiğinde muhakkik görevlendirilerek sonuçlandırılacaktır,

4-Görev yasağı, ilgili il milli eğitim müdürlüklerince veya muhakkik raporu ile mazereti geçerli bulunan personel için müracaat tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde valilik oluru ile kaldırılacaktır,

5-Milli eğitim müdürlüklerince görev yasağı kaldırılacak personel için MEBBBİS'te görev yasağı kaldırma bölümüne ilgili DYS evrakının "evrak doğrulama kodu" girilerek işlem yapılacaktır, ( Evrak doğrulama kodu ile ilgili MEBBİS 'de güncelleme işlemeleri devam etmektedir. )

6-Sınav tarihinden itibaren 75 gün içinde işlem yapılmayan görev yasakları kesinlik kazanmış sayılacak ve MEBBİS'den görev yasağının kaldırılmasını engelleyecek kısıtlamalar eklenecektir,

7-Görev yasağı alan personele Yönergenin 43. maddesi gereğince bir yıl, tekrarı halinde beş yıl Bakanlıkça yapılan sınavlarda görev verilmemesi hükmü uygulanacaktır,

8-01 Ocak 2019 tarihinden önce görev yasağı alan ve görev yasağı devam eden personel için olur tarihinden itibaren bu maddede belirtilen hükümlere göre işlem yapılacaktır,

7- GÖREV PUANI İLE İLGİLİ İŞLEMLER:

İlgi (a) Karar ve ilgi (b) Olur gereğince, görev puanları ve göstergelerin yıllık olarak kayıt altına alınması ve ortalama puan uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Önceki sınav görev kayıtlarının silinmemesi kaydı ile 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren;

1-2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait görev puanları ve ortalama puanlar silinmiştir.

2-2018 yılı görev puanları ve kayıtlarının saklı kalması kaydı ile 2018 yılı ortalama puanları silinmiştir.

3-2018 yılında MEBBİS'e eklenmeden MSS ücret tahakkuk sistemine eklenmiş görev kayıtları varsa bu görevlere ait kayıtlar, gösterge rakamları ve görev puanları MEBBİS' kayıtları ile birleştirilecektir.

4-MEBBIS/Sınav İşlemleri Modülüne kişisel kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapan personel yukarıda belirtilen işlemler sonucunda oluşan güncel görev puanlarını görebilmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce MEBBİS/Sınav işlemleri ve MSS ücret tahakkuk modüllerinin otomasyonu için yapılan çalışmalar kapsamda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yazılım geliştirme işlemleri devam etmektedir, modüller tamamlandıkça ilgili birim ve personele bilgi verilecektir.

Sınav görevli ücretlerinin kısa süre içerisinde ve hatasız olarak ödenmesini engelleyecek nitelikte görevini eksik ve hatalı yaptığı tespit edilen bina yöneticileri ile milli eğitim müdürlüğü yetkili personeli hakkında Merkezi Sistem Sınav Yönergenin 43. maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Bu kapsamda bahsi geçen iş ve işlemlerin zamanında ve hatasız yapılmasına azami dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir.

 

 
29 Ocak 2019 Salı 14:16 
Yorum YapYazdır
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1451 - Fatih Sultan Mehmet ikinci kez tahta çıktı.
1695 - Osmanlı donanması, Sakız Adası'nı Venedikliler'den geri aldı.
1856 - Islahat Fermanı yayınlandı
1878 - II. Abdülhamit Mebusan Meclisini süresiz olarak kapattı ve Meşrutiyet rejimine son vererek, yönetime tek başına egemen oldu.
1885 - Mark Twain'in Huckleberry Finn'in Maceraları adlı kitabı ilk kez yayımlandı.
1913 - Raymond Poincaré Fransa devlet başkanı oldu.
1930 - Clyde Tombaugh, Ocak ayında çekilen fotoğrafları incelerken Plüton gezegenini keşfetti.
1932 - Japon imparatoru, Manzhouguo'nun (Mançurya'nın eski Çince adı) Çin'den bağımsızlığını ilan etti.
1937 - İstanbul'da eşekle nakliyat yasaklandı.
1941 - 16 yaşın üzerindeki erkek çocukların maden ocaklarında, 12 yaşın üzerindekilerin tekstil sanayiinde çalıştırılmasına ilişkin kararname çıktı.
1941 - Anıtkabir için mimari yarışma açıldığı resmen ilan edildi.
1943 - Naziler Beyaz Gül hareketi üyelerini tutukladılar.
1952 - TBMM, Türkiye'nin NATO üyeliğini onayladı. Türkiye, 21 Şubat günü NATO üyesi oldu.
1957 - BM'de Kıbrıs görüşmelerine başlandı. BM, 26 Şubat'ta sorunun öncelikle ilgili taraflar arasında görüşülmesine karar verdi.
1965 - Gambiya İngiltere'den bağımsızlığını kazandı.
1967 - Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşüldü; 35.000 köyden 15.000'inde okul olmadığı açıklandı.
1971 - Elazığ Senatörü Profesör Celal Ertuğ, "Bir dikta ortamına adım adım yaklaşılmaktadır. Ordunun mesajı açıktır. Demirel derhal istifa etmelidir." dedi. Başbakan Süleyman Demirel ise, "Meşru yollardan geldim. Bulurlar 226'yı, bizi devirirler" dedi.
1974 - Kiss müzik grubu kendi adlarını taşıyan ilk albümlerini yayımladılar.
1977 - Uzay mekiği Enterprise, bir Boeing 747'nin üstünde ilk yolculuğuna çıktı.
1977 - İstanbul Yüksek Öğrenim Derneği (İYÖD) "amaç dışı faaliyet" gösterdiği gerekçesiyle süresiz kapatıldı. İstanbul Yüksek Öğrenim Derneği (İYÖD) Dev-Genç'in (Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu) İstanbul Bölge Yürütme Kurulu'nu oluşturuyordu.
1985 - Bakanlar Kurulu ilk defa bir grev kararını erteledi. 1985 yılı bugün, Tarım Koruma İlaçları A.Ş'nin İstanbul Kartal ve İzmit Derince'deki işyerlerinde alınan grev kararının, 60 gün ertelenmesi kararlaştırıldı.
1985 - Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Ziraat Bankası'nın hamamcılara tarım kredisi verdiğini saptadı.
1987 - Türkiye'de 12 Eylül sonrası yaşanan en büyük grev olan NETAŞ grevi bugün anlaşmayla sonuçlandı.
1988 - İstanbul'daki Spor ve Sergi Sarayı'nın adı, Lütfi Kırdar olarak değiştirildi.
1993 - Gazeteci Kemal Kılıç öldürüldü. Kemal Kılıç İnsan Hakları Derneği Urfa Şubesi Yönetim Kurulu üyesiydi.
1994 - Demokrasi Partisi'nin (DEP) Genel Merkezi bombalandı, bir kişi öldü, 2'si ağır 16 kişi yaralandı. Demokrasi Partisi (DEP) yılbaşından beri 4 kez saldırıya uğramıştı. Olayı İslami Cihat Örgütü üstlendi.
1995 - Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), CHP çatısı altında birleşti. SHP'li Hikmet Çetin oybirliğiyle genel başkan seçildi.
1997 - Tansu Çiller TEDAŞ ve TOFAŞ soruşturmalarından aklandı. Refah Partisi milletvekilleri Tansu Çiller'in aklanmasından yana oy kullandılar.
2003 - Güney Kore'nin Daegu metrosunda çıkan yangında yaklaşık 200 kişi öldü.
2004 - İran'ın Nişabur kenti yakınlarda kontrolden çıkan bir yük treninde meydana gelen patlama ve yangında 200'ü kurtarma personeli olmak üzere 295 kişi öldü. Tren kükürt, petrol ve gübre taşıyordu.
2005 - SEKA İzmit Fabrikası çalışanlarının, iş yerine kapanma eyleminin 30. gününde polis panzerlerle fabrika bahçesine girdi. İşçiler bu gelişme üzerine kendilerini mekanik atölyesine kilitledi.
2007 - NBA All Star 2007 maçı Las Vegas'ta yapıldı.
2008 - Amerika Birleşik Devletleri ve Afganistan, Kosovanın tek taraflı bağımsızlığını tanıdığını açıkladı.
2008 - Türkiye, Kosova'nın bağımsızlığını tanıdı.
 
 
Kurumsal

İçerik

EĞİTİM

KPSS

MEMUR

Yukarı Çık