MEBBİS Öz Geçmiş Hazırlama Modülü Öğretmenlerin Kullanımına Açıldı

Ana Sayfa » EĞİTİM » Öğretmenlerin Haziran Seminer Programı / Konuları

Öğretmenlerin Haziran Seminer Programı / Konuları

Öğretmenlerin Haziran Seminer Programı / Konuları

 
13 Haziran 2017 Salı 15:58 
Yorum YapYazdır
 
Öğretmenlerin Haziran Seminer Programı / Konuları

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

İlgi:     a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği.

  b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

  İlgi a) yönetmeliğin 38. ve ilgi b) yönetmeliğin 87. Maddesinde Okul Öncesi, İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve görgülerini artırmak yeni beceriler kazanmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla yapacakları Haziran 2017 dönemi mesleki çalışma programı oluşturulmuştur.

Öğretmenlerimiz programın ilk haftalık bölümünü görev yaptıkları okullarda, geri kalan kısmını ise istemeleri halinde farklı il/ilçelerde de tamamlayabileceklerdir. Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları il/ilçeyi okullarına dilekçe ile bildirmek ve mesleki çalışma döneminin sonunda bu çalışmalara katıldığını belgelendirmek zorundadır.

A. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:

1.      Eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimindeki verimliliği arttırmak.

2.      Alan bilgisi ve öğretimi konusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.

3.      Yenilenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak,

4.      Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.

5.      Eğitim öğretimde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek,

6.      Eğitim-öğretim sürecinin sistemli bir şekilde değerlendirmesini yaparak bir sonraki yıl için ön hazırlık çalışmalarına zemin hazırlamak,

7.      Eğitim-öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.

8.      Öğretmenlerin işbirliği halinde derslerin öğretimi ile ilgili yeni öğretim materyalleri hazırlamalarına, geliştirmelerine destek olmak ve bu kapsamda EBA’ya materyal göndermede farkındalık oluşturmak,

B. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ

Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki- Teknik Ortaöğretim, Din Öğretimi kurumlarında görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.

C. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR

1. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen öğretim programlarının incelenerek buna uygun ne gibi hazırlıklar yapılması gerektiğinin tartışılması.

2. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.

3. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyallerin değerlendirilmesi, materyal kullanımı ve paylaşımı

4. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.

5. Değerler Eğitimi: Derslerde ve ders dışı faaliyetlerde

5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.

6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.

7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar, başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri v.s.) tespit edilip değerlendirilmesi.

İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.

1.      Liselerde özel eğitim uygulamaları (Özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası)

2.      Teknoloji ve Madde bağımlılığı

3.      Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.)

4.      Ergenlerde sınıf yönetimi ve disiplin

5.      Ergenlerle iletişim

6.      Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesinin ders başarısına etkisi

7.      Sınav kaygısı

8.      Okullardaki spor faaliyetlerinin öğrencilere benimsetilmesi ve branşlaştırma

9.      Okulda ilk yardım

10.  Öğrencilere çevre bilinci kazandırma

11.  Etkin sınıf yönetimi etkin okul yönetimi

12.  Değişen okul rolleri (Okulların halka açılması, hayat boyu öğrenme)

13.  Liderlik ve örgüt kültürü

14.  Orta öğretim okullarında kriz yönetimi

15.  Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler

16.  Eğitimde zaman yönetimi ve akademik başarı

17.  Okul çevre güvenliği

18.  İş sağlığı ve iş güvenliği konuları

19.  Değerler Eğitimi

20.  Kaynaştırma Eğitimi

21.  Bireyselleştirilmiş eğitim programları

22.  Kapsayıcı eğitim

23.  İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları

24.  Öğrenci Devamsızlığının Azaltılması için alınacak tedbirler

Ayrıca ekteki örnek kitap ve film listesindeki eserler, eğitimler boyunca okul idaresinin uygun bulduğu saatlerde öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkısı açısından eleştirel gözle tartışılacaktır.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI

 12 - 30 Haziran 2017

 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

 BİRİNCİ HAFTA

 

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

12.06.2017

Pazartesi

09.00-09.45

Tüm Öğretmenler

Okul Müdürleri

Mesleki çalışma programı hakkında bilgilendirme

10.00-10.30

Tüm Öğretmenler

Doç. Dr. Yusuf TEKİN

MEB Müsteşarı

Yıl sonu değerlendirme konuşması

 (EBA üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır)

10.30-12.30

Tüm Öğretmenler

 

2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı

13.06.2017

Salı

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

 

Sınıflardaki materyal ve malzemelerden 2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemi için kullanılabilir olanların ayırt edilmesi ve sınıflar arasında dengeli şekilde dağıtılması.

Okul Bahçesinin açık sınıf olarak kullanılabilmesi için mekânsal düzenlemelere yönelik fikirlerin oluşturulması (sanat merkezi, fen merkezi, oyun merkezi vb.) için gerekli planlamanın yapılması.

14.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

Rehber Öğretmen (Gerekli durumlarda RAM desteği alınabilir.)

 

Erken Çocukluk Dönemi Programlarının Tanıtımı, Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim Hizmetleri ve Erken Çocukluk Eğitimi Yaklaşımları Semineri

15.06.2017

Perşembe

09.30-12.30

 

Tüm Öğretmenler

 

 

İlgili Müdür Yardımcısı

Zümre Başkanları

 

3, 4,5 yaş grubu zümre toplantıları.

Eğitim-Öğretim yılı boyunca Kazanım göstergelerine ulaşabilme durumlarının raporlaştırılması, gerçekleştirilemeyen kazanımlarla ilgili çözüm önerilerinin üretilmesi.

16.06.2017

Cuma

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

 

 

Rehber Öğretmen (Gerekli durumlarda RAM desteği alınabilir.)

 

 

Okul içindeki kaynaştırma eğitimi politikasının gözden geçirilmesi,

Kaynaştırma eğitimi yapılan öğrencilerle ilgili değerlendirmelerin yapılması,

Eğitim öğretim yılı süresinde çocuklara yönelik yapılan rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI

 12 - 30 Haziran 2017

 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

İKİNCİ HAFTA

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcı

Eğitim Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

19.06.2017

Pazartesi

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

Çocuk kütüphanesinde bulunması gereken kitapların kriterlerinin belirlenmesi.

Çocuklara yıl boyunca okunacak kitapların tartışılması ve kitap listesinin hazırlanması. Önceki yıl hazırlanmış olan listenin revize edilmesi

20.06.2017

Salı

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

Bakanlığımızca düzenlenmiş “Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Eğitici Eğitimi” konulu programda eğitim almış rehber öğretmenler.

Kapsayıcı eğitim: Kapsayıcı eğitim konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeler. Kapsayıcı eğitim ilkelerinin temel eğitime yansımaları, örnek uygulamalar

21.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

Okul Öncesi Eğitimi Programı Örnek Atölye Çalışmalarının Değerlendirilmesi

 

22.06.2017

Perşembe

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Eğitimi Uygulamaları

23.06.2017

Cuma

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

Araştırmacı öğretmen etkinlikleri:

Bakanlığımızca yayınlanan Milli Eğitim dergisinin farklı sayılarından (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html) her öğretmenin kendi alanıyla ilgili okuyacağı bir makaleye ilişkin sunum yapması

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI

 12 - 30 Haziran 2017

 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

ÜÇÜNCÜ HAFTA

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcı

Eğitim Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

28.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen çalışmalar

29.06.2017

Perşembe

 

09.30-12.30

 

Tüm Öğretmenler

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

Kişisel ve mesleki gelişim planı yapılması: (Stephen R. Covey’in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı ve benzeri kitapların okunup tartışılarak her öğretmenin kendi kişisel ve mesleki gelişim önceliklerini belirlemesi

30.06.2017

Cuma

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

Mesleki Gelişim Çalışması:

Eğitim ve öğretmenlikle ilgili kitapların incelenerek bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması

(Örnek kitap listesi üzerinden tartışılacaktır.)

 

İLKOKULLAR

12 - 30 HAZİRAN 2017

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

 

BİRİNCİ HAFTA

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

12.06.2017

Pazartesi

09.00-09.45

Tüm Öğretmenler

Okul Müdürleri

Mesleki çalışma programı hakkında bilgilendirme

10.00-10.30

Tüm Öğretmenler

Doç. Dr. Yusuf TEKİN

MEB Müsteşarı

Yıl sonu değerlendirme konuşması

(EBA üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır)

10.30-12.30

Tüm Öğretmenler

 

2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı

13.06.2017

Salı

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

İlgili Müdür Yardımcısı

Zümre Başkanları

 

Ana sınıfı ile 1,2,3 ve 4. Sınıflar ve branş dersleri Zümre toplantıları

14.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

Yeni öğretim programları konusunda eğitim almış koordinatör öğretmenler

Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtılması

15.06.2017

Perşembe

09.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

Rehber Öğretmenler (Gerektiğinde RAM’dan destek alınacaktır.)

Özel Eğitim konularında çalışmalar, (BEP, hiperaktif öğrenciler, özel eğitim gereksinimi olan birey vs.)

Okul içindeki kaynaştırma eğitimi politikasının gözden geçirilmesi,

Kaynaştırma eğitimi yapılan öğrencilerle ilgili değerlendirmelerin yapılması,

Eğitim öğretim yılı süresinde çocuklara yönelik yapılan rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi

 

16.06.2017

Cuma

09.30-12.30

 

Tüm Öğretmenler

 

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

Araştırmacı öğretmen etkinlikleri:

Bakanlığımızca yayınlanan Milli Eğitim dergisinin farklı sayılarından (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html) her öğretmenin kendi alanıyla ilgili okuyacağı bir makaleye ilişkin sunum yapması

 

 

 

 

İLKOKULLAR

 12 - 30 HAZİRAN 2017

 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

 

İKİNCİ HAFTA

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

19.06.2017

Pazartesi

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

FATİH projesi eğitmenleri ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri

FATİH Projesi ve EBA’nın tanıtımı: Alan bazlı EBA ders ve EBA sınıf Uygulamaları

 

20.06.2017

Salı

09.30-12.30

 

 

Tüm

Öğretmenler

Bakanlığımızca düzenlenmiş “Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Eğitici Eğitimi” konulu programda eğitim almış rehber öğretmenler

Kapsayıcı eğitim: Kapsayıcı eğitim konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeler. Kapsayıcı eğitim ilkelerinin temel eğitime yansımaları, örnek uygulamalar

21.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

 

 

Tüm öğretmenler

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır

Mesleki Gelişim Çalışması:

Eğitim ve öğretmenlikle ilgili kitapların incelenerek bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması

(Örnek kitap listesi üzerinden tartışılacaktır)

 

22.06.2017

Perşembe

 

09.30-12.30

 

 

Tüm öğretmenler

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları

 

23.06.2017
Cuma

09.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır

 

Kişisel ve mesleki gelişim planı yapılması (Stephen R. Covey’in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı ve benzeri kitapların okunup tartışılarak her öğretmenin kendi kişisel ve mesleki gelişim önceliklerini belirlemesi

 

 

 

İLKOKULLAR

 12 - 30 HAZİRAN 2017

 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

 

ÜÇÜNCÜ HAFTA

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcı

Eğitim Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

28.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen çalışmalar

29.06.2017

Perşembe

 

09.30-12.30

 

Tüm Öğretmenler

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen seminerler

30.06.2017

Cuma

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen seminerler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTAOKULLAR

 12 – 30 HAZİRAN 2017

 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

 

BİRİNCİ HAFTA

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

12.06.2017

Pazartesi

09.00-09.45

Tüm Öğretmenler

Okul Müdürleri

Mesleki çalışma programı hakkında bilgilendirme

10.00-10.30

Tüm Öğretmenler

Doç. Dr. Yusuf TEKİN

MEB Müsteşarı

Yıl sonu değerlendirme konuşması

(EBA üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır)

10.30-12.30

Tüm Öğretmenler

 

2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı

13.06.2017

Salı

09.30-12.30

 

Tüm

Öğretmenler

İlgili Müdür Yardımcısı

Zümre Başkanları

 

Branş zümre toplantıları:

Güncellenen Öğretim programlarının Tanıtımı,

Öğretim Programı ve kazanımlar

14.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

Bakanlığımızca düzenlenmiş “Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Eğitici Eğitimi” konulu programda eğitim almış rehber öğretmenler.

Kapsayıcı eğitim: Kapsayıcı eğitim konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeler. Kapsayıcı eğitim ilkelerinin temel eğitime yansımaları, örnek uygulamalar

15.06.2017

Perşembe

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

Rehber Öğretmenler (Gerektiğinde RAM’dan destek alınacaktır.)

Özel Eğitim konularında çalışmalar, (BEP, hiperaktif öğrenciler, özel eğitim gereksinimi olan birey vs.)

Okul içindeki kaynaştırma eğitimi politikasının gözden geçirilmesi,

Kaynaştırma eğitimi yapılan öğrencilerle ilgili değerlendirmelerin yapılması,

Eğitim öğretim yılı süresinde çocuklara yönelik yapılan rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi

16.06.2017

Cuma

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

 

TEOG sonuçlarının değerlendirilmesi ve akademik başarıyı arttıracak hususların görüşülmesi.

Destekleme ve yetiştirme kurslarının etkinliğinin artırılması için alınabilecek tedbirler.

 

 

ORTAOKULLAR

 12 – 30 HAZİRAN 2017

 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

 

İKİNCİ HAFTA

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

19.06.2017

Pazartesi

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

FATİH projesi eğitmenleri ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri

FATİH  Projesi ve EBA’nın tanıtımı: Alan bazlı EBA ders ve EBA sınıf Uygulamaları

 

20.06.2017

Salı

09.30-12.30

 

 

Tüm

Öğretmenler

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır

Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği

21.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

 

 

Tüm

Öğretmenler

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır

Araştırmacı öğretmen etkinlikleri:

Bakanlığımızca yayınlanan Milli Eğitim dergisinin farklı sayılarından (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html)

her öğretmenin kendi alanıyla okuyacağı bir makaleyle ilgili sunum yapması

 

22.06.2017

Perşembe

 

09.30-12.30

 

 

Tüm Öğretmenler

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır

Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları

 

23.06.2017

Cuma

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır

 

Kişisel ve mesleki gelişim planı yapılması (Stephen R. Covey’in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı ve benzeri kitapların okunup tartışılarak her öğretmenin kendi kişisel ve mesleki gelişim önceliklerini belirlemesi

 

 

ORTAOKULLAR

 12 – 30 HAZİRAN 2017

 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

ÜÇÜNCÜ HAFTA

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcı

Eğitim Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

28.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır

Mesleki Gelişim Çalışması:

Eğitim ve öğretmenlikle ilgili kitapların incelenerek bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması

(Örnek kitap listesi üzerinden tartışılacaktır)

29.06.2017

Perşembe

 

 

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen çalışmalar

30.06.2017

Cuma

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır

İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen çalışmalar

 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

12 – 30 HAZİRAN 2017

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

 

BİRİNCİ HAFTA

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

12.06.2017

Pazartesi

09.00-09.45

Tüm Öğretmenler

Okul Müdürleri

Mesleki çalışma programı hakkında bilgilendirme

10.00-10.30

Tüm Öğretmenler

Doç. Dr. Yusuf TEKİN

MEB Müsteşarı

Yıl sonu değerlendirme konuşması

(EBA üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır)

10.30-12.30

Tüm Öğretmenler

 

2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı.

13.06.2017

Salı

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

 

İlgili Müdür Yardımcısı

Zümre Başkanları

2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı

14.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

 

Güncellenen programlar konusunda eğitim almış koordinatör öğretmenler

Güncellenen Öğretim Programlarının tanıtılması ve incelenmesi

 

15.06.2017

Perşembe

09.30-12.30

 

 

Tüm

Öğretmenler

 

Rehber Öğretmenler (Gerektiğinde RAM’dan destek alınacaktır.)

Disiplin sorunu olan Öğrencilere Yönelik Yaklaşımlar/

 

16.06.2017

Cuma

09.30-12.30

 

Tüm

Öğretmenler

 

 

YGS ve LYS sonuçlarının değerlendirilmesi ve akademik başarıyı arttıracak hususların görüşülmesi.

Destekleme ve yetiştirme kurslarının etkinliğinin artırılması için alınabilecek tedbirler.

 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

12 – 30 HAZİRAN 2017

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

 

İKİNCİ HAFTA

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

19.06.2017

Pazartesi

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

FATİH projesi eğitmenleri ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri

FATİH  Projesi ve EBA’nın tanıtımı: Alan bazlı EBA ders ve EBA sınıf Uygulamaları

 

20.06.2017

Salı

09.30-12.30

 

 

Tüm Öğretmenler

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

Alternatif Ölçme Değerlendirme Uygulamaları

21.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

Araştırmacı öğretmen etkinlikleri:

Bakanlığımızca yayınlanan Milli Eğitim dergisinin farklı sayılarından (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html)

her öğretmenin kendi alanıyla okuyacağı bir makaleyle ilgili sunum yapması

22.06.2017

Perşembe

 

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

Bakanlığımızca düzenlenmiş “Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Eğitici Eğitimi” konulu programda eğitim almış rehber öğretmenler.

Kapsayıcı eğitim: Kapsayıcı eğitim konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeler. Kapsayıcı eğitim ilkelerinin temel eğitime yansımaları, örnek uygulamalar

 

23.06.2017

Cuma

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır

Kişisel ve mesleki gelişim planı yapılması (Stephen R. Covey’in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı ve benzeri kitapların okunup tartışılarak her öğretmenin kendi kişisel ve mesleki gelişim önceliklerini belirlemesi)

 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

12 – 30 HAZİRAN 2017

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

 

ÜÇÜNCÜ HAFTA

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcı

Eğitim Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

28.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

 İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen  çalışmalar

29.06.2017

Perşembe

09.30-12.30

 

 

Tüm Öğretmenler

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır

 

Mesleki Gelişim Çalışması:

Eğitim ve öğretmenlikle ilgili kitapların incelenerek bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması (Örnek kitap listesi üzerinden tartışılacaktır.)

30.06.2017

Cuma

09.30-12.30

Tüm Öğretmenler

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır

İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen  çalışmalar

 

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİRAN 2017 DÖNEMİ

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

 A.    PROGRAMIN DAYANAĞI:

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

B.    PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ: Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi, Arapça öğretmenleri ile Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında görev yapan bütün branşlardaki öğretmenler.

C.    PROGRAMIN AMAÇLARI:

1.    Eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimindeki verimliliği artırmak,

2.    Yenilenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve muhtevasını müzakere etmelerini sağlamak,

3.    Eğitim-öğretim sürecinin sistemli bir şekilde değerlendirmesini yaparak bir sonraki yıl için ön hazırlık çalışmalarına zemin hazırlamak,

4.    Derslerin öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili öğretmenlerin karşılıklı bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirmelerini sağlamak,

5.    Öğretmenlerin işbirliği halinde derslerin öğretimi ile ilgili yeni öğretim materyalleri hazırlamalarına, geliştirmelerine destek olmak ve bu kapsamda EBA’ya materyal göndermede farkındalık oluşturmak,

6.    Öğretmenlerin eğitim öğretimde karşılaşılan sorunları tespit etmelerini ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamaktır.

D.    PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR:

1.      Haziran 2017 Meslekî Çalışmalar Programı, 2016-2017 Öğretim yılı için derslerin değerlendirilmesi, öğretim programlarının değerlendirilmesi ve müzakereleri, eğitim ortamları ve fiziki imkânların iyileştirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimi, öğrencilerin akademik başarıları,  sosyal, kültürel etkinliklere katılımı, çevreyle ve paydaşlarla kurumsal işbirliğinin geliştirilmesi, izleme ve değerlendirme ile ilgili çalışmalar, öneriler, karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüm önerileri üzerine planlanmıştır.

2.      Meslekî çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde uygulanması hususunda il/ilçe milli eğitim müdürlükleri (Din Öğretimi Birimleri) ve okul müdürlükleri sorumludur. Bu konuda gerekli tedbirler alınacak, çalışmaların yapılacağı okul ve/veya salonlar önceden ilan edilecektir.

3.      Meslekî çalışmaların iyi planlanması için ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinde “Haziran 2017 Meslekî Çalışmalar Koordinasyon Kurulu” oluşturulacaktır. Mesleki Çalışmalar Koordinasyon Kurulu’nda 1 (bir)  imam hatip lisesi müdürü, 1 (bir)  imam hatip ortaokulu müdürü, 1 (bir)  meslek dersleri öğretmeni, sayısal derslerden 1 (bir)  öğretmen, sözel derslerden 1 (bir)  öğretmen, yabancı dil derslerinden 1 (bir) öğretmen ve 1 (bir) DKAB öğretmeni yer alacaktır.

4.      Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri, meslekî çalışmalarını İKİNCİ HAFTASINDA kendi okullarında değil, il ve ilçe müdürlüklerince oluşturulan meslekî çalışma gruplarına katılarak yapacaklardır.

5.      Eğitim öğretim yılı sonu itibariyle yapılan öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve benzeri toplantılar, “Okulların Programı” için ayrılan günlerde yapılacaktır.

6.      Meslekî çalışmalar çalışma takvimine uygun olarak katılımcılar arasından bir başkan ve raportör seçilecektir.

7.      İlköğretim veya Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri gruplarında, başkanın yönetiminde tabloda verilen başlıklar bağlamında konuları müzakere edecek ve müzakere konuları raportörler tarafından kayda geçirilecektir. Grupların sayısı 25’i geçince ikiye bölünecek ve gruplar eşitlenecektir.

8.      Anadolu İmam Hatip Liselerinde ve İmam Hatip Ortaokullarında Mesleki Çalışmalarda BİRİNCİ HAFTA müzakere edilecek konular dinogretimi.meb.gov.tr adresinden temin edilen “Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi” üzerine bütün branşlardaki öğretmenlerle olacaktır. Okullardan gelen ve uygun görülen öneriler Genel Müdürlükçe hazırlanan Vizyon Belgesinin ilgili bölümlerine eklenecektir.

9.      Vizyon Belgesinde yer alan başlıkların müzakeresinde okullarımızdan iyi örneklerin sergilendiği dinogretimiokullar.meb.gov.tr adresi de ziyaret edilecektir. Vizyon belgesindeki her bir ana başlık çerçevesinde değerlendirmeler veya yeni ve özgün öneriler raportörler tarafından tek bir dosyada yine aynı başlıklar altında kayda geçirilecektir. Bu kapsamda müzakerelerde; vizyon belgesinde yer alan “akademik gelişim”, “mesleki gelişim”, “değerler eğitimi ve sanatsal, sportif ve sosyal kültürel etkinlikler”, “öğretmenler ve eğitim yöneticileri bağlamındaki çalışmalar”, “çevre ile işbirliği”, “eğitim ortamları ve fiziki imkânların iyileştirilmesi”, “izleme ve değerlendirme” başlıkları değerlendirmeye alınacaktır.

10.  Raportör tarafından kayda geçirilen yeni ve özgün öneriler arasından uygun görülenler, halen 15 ilde pilot uygulaması yapılan ve 2017-2018 öğretim yılında ise 81 ilde uygulanacak olan Kalite Takip Sistemine (KTS) esas teşkil eden “Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi”ne eklenecektir.

11.  Meslekî çalışmalar programı kapsamında okullarda hazırlanan raporlar tablolarda verilen konu başlıklarına göre çalışmalara katılım sonrası il/ilçe mesleki çalışmalar koordinasyon kurulu tarafından okullardan ve ilçelerden gelen raporlar birleştirilerek tek bir dosyada bir araya getirilerek raporlaştırılacaktır.

12.  Aynı okuldaki farklı komisyonların raporları tek bir dosyada birleştirilecektir. Tabloda verilen başlıklar üzerinden farklı farklı oluşturulan raporların herhangi bir özetleme veya kısaltma yapmaksızın birleştirmesi sırasıyla;

a.       Önce okul ya da DKAB grubu adı verilen bir word dosyasında,

b.      Sonra İlçe müdürlüğünde ilçe adı verilen bir word bir dosyasında,

c.       Sonra da İl müdürlüğünde il adı verilen bir word dosyasında bir araya getirilecektir. Sonuçta Genel Müdürlüğümüze çalışmanın yapıldığı ilin adı verilen tek bir Word dosyası iletilmiş olacaktır. Dosyalarda görseller olmayacaktır.  

13.  Değerlendirme raporları, il milli eğitim müdürlükleri Din Öğretimi Birimi tarafından Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne ait dogm.izleme@meb.gov.tr adresine elektronik ortamda il adı verilen tek bir word dosyası halinde en geç 30 Haziran 2017 tarihine kadar gönderilecektir. Tek bir word dosyasında gönderilmeyen çalışmalar kabul edilmeyecektir.

14.  Haziran 2017 Meslekî çalışma programı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü web adresinden de temin edilecektir.

Danışma ve İletişim: Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

1.      Zeynep OLGUN- Tel: (0312) 413 35 53- e-mail:   zolgun@meb.gov.tr

2.      Dr. Mehmet Murat KARAKAYA- Tel: (0312) 413 35 04-  muratkarakaya@meb.gov.tr

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE BÜTÜN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ

(Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça)

12 – 30 HAZİRAN 2017

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BİRİNCİ HAFTA

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

12.06.2017

Pazartesi

09.00-09.45

Tüm Öğretmenler

Okul Müdürleri

Mesleki çalışma programı hakkında bilgilendirme

10.00-10.30

Tüm Öğretmenler

Doç. Dr. Yusuf TEKİN

MEB Müsteşarı

Yıl sonu değerlendirme konuşması

(EBA üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.)

10.30-12.30

Tüm Öğretmenler

 

2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı.

13.06.2017

Salı

09.30-12.30

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça Öğretmenleri

 

Görev Yapılan Okulların Programına Uyulacak

14.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

 

Görev Yapılan Okulların Programına Uyulacak

15.06.2017

Perşembe

09.30-12.30

 

Görev Yapılan Okulların Programına Uyulacak

16.06.2017

Cuma

09.30-12.30

 

Görev Yapılan Okulların Programına Uyulacak

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE BÜTÜN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ

(Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça)

12 – 30 HAZİRAN 2017

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

İKİNCİ HAFTA

Öğretim Programı ve Kazanımlarla İlgili Çalışmalar

Bu bölümde; 2016-2017 Öğretim yılı için derslerin değerlendirilmesi, derslerin öğretim programlarının genel amaçları, temel becerileri ve kazanımları değerlendirilecektir. Programda yer alan üniteler, konular, ünite kazanımları, açıklamaları, kazanımların nasıl işleneceği, derslerin öğretiminde hangi yöntem, teknik ve metotların kullanılabileceği ve bir örnek ders işlenişinin nasıl olacağı karşılıklı müzakere edilecektir.

BU BÖLÜM İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLEDİĞİ OKULLARDA VEYA SALONLARDA YAPILACAKTIR.

Aynı ilçede görev yapan öğretmenlerin ortak katılımı ile yapılacak, farklı okullardaki öğretmenlerin bir araya gelmesi sağlanacak, sadece bir okulun öğretmenleri ile kendi okullarında yapılmayacaktır.

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

19.06.2017

Pazartesi

09.30-12.30

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça Öğretmenleri

İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

Peygamberimizin Hayatı (5-12) (Yeni)

20.06.2017

Salı

09.30-12.30

Kur’an-ı Kerim (5-12) (Mevcut)

Seçmeli Arapça (Ortaokul – Lise) (Yeni)

21.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (Mevcut)

Temel Dini Bilgiler (Yeni)

(Ortaokul İslam 1-2, Ortaöğretim İslam 1-2)

22.06.2017

Perşembe

 

09.30-12.30

İlgili dersler açısından okullarda eğitim ortamları ve fiziki imkânların iyileştirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimi, izleme ve değerlendirme çalışmaları müzakere edilmesi.

(dinogretimi.meb.gov.tr - dinogretimiokullar.meb.gov.tr)

 

23.06.2017

Cuma

09.30-12.30

Öğrencilerin akademik başarıları,  sosyal, kültürel etkinliklere katılımı, çevreyle ve paydaşlarla işbirliği alanları ile ilgili konuların müzakere edilmesi

(dinogretimi.meb.gov.tr - dinogretimiokullar.meb.gov.tr)

 

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE BÜTÜN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ

(Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça)

12 – 30 HAZİRAN 2017

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

ÜÇÜNCÜ HAFTA

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcı

Eğitim Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

28.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça Öğretmenleri

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır

Araştırmacı öğretmen etkinlikleri:

Bakanlığımızca yayınlanan Milli Eğitim dergisinin farklı sayılarından (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html) her öğretmenin kendi alanıyla ilgili okuyacağı bir makaleye ilişkin sunum yapması

29.06.2017

Perşembe

09.30-12.30

 

Kişisel ve mesleki gelişim planı yapılması (Stephen R. Covey’in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı ve benzeri kitapların okunup tartışılarak her öğretmenin kendi kişisel ve mesleki gelişim önceliklerini belirlemesi

30.06.2017

Cuma

09.30-12.30

Mesleki Gelişim Çalışması:

Eğitim ve öğretmenlikle ilgili kitapların incelenerek bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması (Örnek kitap listesi üzerinden tartışılacaktır.)

İMAM HATİP ORTAOKULLARI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ İLE ARAPÇA ÖĞRETMENLERİ

 (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça)

12 – 30 HAZİRAN 2017

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BİRİNCİ HAFTA
Bu bölüm okullarda gerçekleştirilecek ve imkan dahilinde bütün öğretmenlerle ortak çalışılacaktır.

Bu Bölümde; Eğitim – öğretimde niteliğin arttırılması, öğrencilerin akademik, mesleki, sosyal, kültürel, sportif ve sanat yönlerinin geliştirilmesi, yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimi, paydaşlarla işbirliği, izleme ve değerlendirme ilgili konular müzakere edilecektir. Bu konularla ilgili değerlendirmeler, görüş ve öneriler kaydedilecektir.

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

12.06.2017

Pazartesi

09.00-09.45

Tüm Öğretmenler

Okul Müdürleri

Mesleki çalışma programı hakkında bilgilendirme

10.00-10.30

Tüm Öğretmenler

Doç. Dr. Yusuf TEKİN

MEB Müsteşarı

Yıl sonu değerlendirme konuşması

(EBA üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır)

10.30-12.30

Tüm Öğretmenler

 

2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı.

13.06.2017

Salı

09.30-12.30

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça Öğretmenleri

 

Okulların Programlarına Uyulacaktır

14.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

 

Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi’nin Müzakeresi
(Bkz: dinogretimi.meb.gov.tr- dogm.meb.gov.tr)

15.06.2017

Perşembe

09.30-12.30

 

Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi’nin Müzakeresi
(Bkz: dinogretimiokullar.meb.gov.tr)

16.06.2017

Cuma

09.30-12.30

 

Okulların Programlarına Uyulacaktır

 

İMAM HATİP ORTAOKULLARI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ İLE ARAPÇA ÖĞRETMENLERİ

 (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça)

12 – 30 HAZİRAN 2017

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

 

İKİNCİ HAFTA

Öğretim Programı ve Kazanımlarla İlgili Çalışmalar

Bu bölümde; 2016-2017 Öğretim yılı için derslerin değerlendirilmesi, derslerin öğretim programlarının genel amaçları, temel becerileri ve kazanımları değerlendirilecektir. Programda yer alan üniteler, konular, ünite kazanımları, açıklamaları, kazanımların nasıl işleneceği, derslerin öğretiminde hangi yöntem, teknik ve metotların kullanılabileceği ve bir örnek ders işlenişinin nasıl olacağı karşılıklı müzakere edilecektir

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

19.06.2017

Pazartesi

09.30-12.30

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça Öğretmenleri

İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

Peygamberimizin Hayatı (5-12) (Yeni)

20.06.2017

Salı

09.30-12.30

Arapça (Mevcut)

21.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

Kur’an-ı Kerim (5-12) (Mevcut)

22.06.2017

Perşembe

 

09.30-12.30

Temel Dini Bilgiler (Yeni)

(İslam 1-2, İmam Hatip Ortaokulu 5-8)

 

23.06.2017

Cuma

09.30-12.30

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (4-12) (Mevcut)

 

İMAM HATİP ORTAOKULLARI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ İLE ARAPÇA ÖĞRETMENLERİ

 (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça)

12 – 30 HAZİRAN 2017

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

 

ÜÇÜNCÜ HAFTA

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcı

Eğitim Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

28.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça Öğretmenleri

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır

Araştırmacı öğretmen etkinlikleri:

Bakanlığımızca yayınlanan Milli Eğitim dergisinin farklı sayılarından (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html) her öğretmenin kendi alanıyla ilgili okuyacağı bir makaleye ilişkin sunum yapması

29.06.2017

Perşembe

09.30-12.30

 

 

Kişisel ve mesleki gelişim planı yapılması (Stephen R. Covey’in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı veya benzeri kitapların okunup tartışılarak her öğretmenin kendi kişisel ve mesleki gelişim önceliklerini belirlemesi

30.06.2017

Cuma

09.30-12.30

Mesleki Gelişim Çalışması:

Eğitim ve öğretmenlikle ilgili kitapların incelenerek bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması

(Örnek kitap listesi üzerinden tartışılacaktır)

 

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ

 MESLEK DERSLERİ ve ARAPÇA ÖĞRETMENLERİ

(Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Siyer, Hadis, Fıkıh, Tefsir, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Arapça, Mesleki Arapça, Dinler Tarihi, İslam Kültür ve Medeniyeti, Akaid, Kelam)

12 – 30 HAZİRAN 2017

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

 

BİRİNCİ HAFTA
Bu bölüm okullarda gerçekleştirilecek ve okuldaki bütün öğretmenlerle ortak çalışılacaktır.

Bu Bölümde; Eğitim – öğretimde niteliğin arttırılması, öğrencilerin akademik, mesleki, sosyal, kültürel, sportif ve sanat yönlerinin geliştirilmesi, yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimi, paydaşlarla işbirliği, izleme ve değerlendirme ilgili konular müzakere edilecektir. Bu konularla ilgili değerlendirmeler, görüş ve öneriler kaydedilecektir.

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

12.06.2017

Pazartesi

09.00-09.45

Tüm Öğretmenler

Okul Müdürleri

Mesleki çalışma programı hakkında bilgilendirme

10.00-10.30

Tüm Öğretmenler

Doç. Dr. Yusuf TEKİN

MEB Müsteşarı

Yıl sonu değerlendirme konuşması.

(EBA üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır)

10.30-12.30

Tüm Öğretmenler

 

2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı.

13.06.2017

Salı

09.30-12.30

Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Siyer, Hadis, Fıkıh, Tefsir, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Arapça, Mesleki Arapça, Dinler Tarihi, İslam Kültür ve Medeniyeti, Akaid, Kelam Öğretmenleri

 

Okulların Programlarına Uyulacaktır

14.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

 

Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi’nin Müzakeresi
(Bkz: dinogretimi.meb.gov.tr- dogm.meb.gov.tr)

15.06.2017

Perşembe

09.30-12.30

 

Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi’nin Müzakeresi
(Bkz: dinogretimiokullar.meb.gov.tr)

16.06.2017

Cuma

09.30-12.30

 

Okulların Programlarına Uyulacaktır

ÖRNEK FİLM LİSTESİ (Alfabetik Sırayla) 1. 3 Idiots 2. AmericanTeacher 3. Asyanın Kandilleri (Belgesel) 4. Batıya Doğru Akan Nehir (Belgesel) 5. Billy Elliot 6. Birinci Sınıf / The First Grader 7. Can Dostum / Good Will Hunting 8. Canım Öğretmenim / Monsieur Lazhar 9. Hababam Sınıfı (1975) 10. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1979) 11. Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) 12. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976) 13. Hababam Sınıfı Tatilde (1978) 14. Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977) 15. İki Dil Bir Bavul 16. İmparatorlar Kulübü 17. Kara (Black) 18. Kara Tahta / Takhtesiah (Blackboards) 19. Koro / LesChoristes 20. Kör Nokta 21. Olmak ve Sahip Olmak / Etre et Avoir / To Be and To Have 22. Ölü Ozanlar Derneği / Dead Poets Society 23. Özgürlük Yazarları 24. Patch Adams 25. Sevgili Öğretmenim / Mr. Holland's Opus 26. Sınıf / EntreLesMurs (The Class) 27. Süpermen'i Beklerken / Waiting For Superman 28. Tepetaklak Nelson / Half Nelson 29. The Blindside 30. Yerdeki Yıldızlar / Taare Zameen Par


 
13 Haziran 2017 Salı 15:58 
Yorum YapYazdır
 
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1315 - Morgarten Çarpışmasında İsviçreliler Habsburg Hanedanına karşı zafer kazandılar.
1638 - Osmanlı ordusu Bağdat'ı kuşatmaya başladı.
1889 - Brezilya'da monarşi devrildi ve cumhuriyet kuruldu.
1920 - Milletler Cemiyeti'nin ilk toplantısı İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapıldı.
1937 - Dersim Harekatı ilk adımı tamamlandı.Dersim İsyanı lideri Seyit Rıza ve 6 arkadaşı Tunceli'de idam edildi.
1942 - İki fiyatlı ekmek satışına başlandı. Memurlar 14, halk 27 kuruştan ekmek alacak.
1956 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi kuruldu.
1960 - Nükleer silah taşıyan ilk denizaltı USS George Washington, Güney Carolina Charleston'da suya indirildi.
1967 - Kıbrıs'ta üç Türk köyüne saldırarak işgal eden Rum tedhişçiler, 28 Türk'ü öldürdü, 200'ün üzerinde Türk kayboldu. Olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları ile durumu değerlendirdi.
1969 - Vaşington D.C.'de çeyrek milyon kişi Vietnam Savaşı'na karşı gösteri yaptı.
1971 - Intel şirketi Dünyanın ilk ticari tek çipli mikroişlemcisi olan 4004'ü satışa sundu.
1975 - İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu kuruldu.
1977 - Türk atleti Veli Ballı, Pakistan'da yapılan Uluslararası Atletizm Yarışmaları'nda Maraton dalında birinci oldu.
1979 - Yunan şilebi Evrenia ile Haydarpaşa mendireği açıklarında çarpışan Rumen tankeri İndependenta'nın infilak etmesi sonucu 51 Rumen denizci öldü.
1983 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi.
1988 - Başbakan Turgut Özal, Türkiye'nin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.
1995 - Türkiye Millî Futbol Takımı İsveç'le berabere kaldı. Böylece, ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanıldı.
2000 - Manisa'da 16 gence işkence iddiasıyla üçüncü kez yargılanan polislere 5 ila 10 yıl arasında ceza verildi. Polisler, ilk iki yargılamada beraat etmişlerdi.
2003İstanbul'da - Neve Şalom Sinagogu ve Beth İsrael Sinagogu'na cumartesi duası sırasında eş zamanlı intihar saldırılarında bulunuldu; 25 kişi öldü.bkn: 2003 İstanbul Saldırıları
2007Yazar - Ahmet Altan'ın genel yayın yönetmenliğinde ve Düşünmek taraf olmaktır sloganı ile yayınlanan günlük Taraf gazetesi yayına başladı.
 
 
Kurumsal

İçerik

EĞİTİM

KPSS

MEMUR

Yukarı Çık